dns records

Hướng dẫn trỏ tên miền về IP Hosting hoặc VPS

Sau khi thuê Hosting hoặc VPS, chúng ta cần trỏ tên miền về đúng địa …

Hướng dẫn trỏ tên miền về IP Hosting hoặc VPS Chi tiết