Hướng dẫn cài đặt website trên WordOps

Sau khi cài đặt xong WordOps ở bài trước. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành cài đặt website wordpress để tiến hành sử dụng

Cú pháp chung:

wo site create  [<site_name>] [options]

Cài đặt website wordpress

wo site create site.tld --wp

Cài đặt website wordpress + tùy chọn phiên bản php

# php 7.4
wo site create site.tld --wp --php74
# php 7.3
wo site create site.tld --wp --php73

Cài đặt website wordpress + SSL

# WordPress + SSL Let's encript
wo site update site.tld -le
# WordPress + SSL + HSTS
wo site update site.tld -le --hsts

Cả 2 lệnh đều yêu cầu trỏ tên miền về IP của VPS, cả site.tld và www.site.tld

Cài đặt website wordpress + cache

# WordPress site + Nginx fastcgi_cache
wo site create site.tld --wpfc 
# hoặc 
wo site update site.tld --wpfc

# WordPress site + Redis cache
wo site create site.tld --wpredis 
# hoặc 
wo site update site.tld --wpredis

# WordPress site + WP-Super-cache
wo site create site.tld --wpsc 
# hoặc 
wo site update site.tld --wpsc

# WordPress site + WP-Rocket cache
wo site create site.tld --wprocket 
# hoặc 
wo site update site.tld --wprocket

Tổng hợp cài đặt wordpress + php 7.4 + SSL + HSTS + redis cache

wo site create site.tld --php74 --wpredis -le --hsts

Bảng tổng hợp cú pháp:

optionsdescription
--htmlupdate to html site
--phpupdate to php site
--mysqlupdate to MySQL + PHP site
--php72update site to PHP 7.2
--php73update site to PHP 7.3
--php74update site to PHP 7.4
--wpupdate site to WordPress without cache
--wpfcupdate site to WordPress with fastcgi_cache
--wpscupdate site to WordPress with wp-super-cache plugin
--wpredisupdate site to WordPress with redis-cache
--wprocketupdate site to WordPress with WP-Rocket plugin
--wpceupdate site to WordPress with Cache-Enabler plugin
--wpsubdirupdate site to WordPress multisite on subdirectories
--wpsubdomainupdate site to WordPress multisite on subdomains
--passwordupdate admin password for a WordPress site
--letsencrypt,-lesecure site with Let’s Encrypt SSL certificate
--letsencrypt=wildcardsecure site/multisite with a wildcard SSL certificates
--letsencrypt=offdisable Let’s Encrypt SSL certificate
--dns, --dns=<dns api provider>issue Let’s Encrypt certificate with DNS validation. default: dns_cf
--hsts, --hsts=offEnable or disable HSTS on site secured with Let’s Encrypt
--ngxblocker, --ngxblocker=offEnable or disable Ultimate Nginx bad blocker

Tham khảo thêm: https://docs.wordops.net/commands/site/

Đánh giá post

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận!x
()
x
Scroll to Top