Cách Fix lỗi CredSSP khi kết nối Remote VPS Windows

NmvoV9F 1

Fix lỗi này rất đơn giản.
Cách 1:
Các bạn tải file bên dưới về chạy dưới quyền admin là Ok
d4eWyOY

Tải file fix lỗi về

Cách 2: Mở CMD với quyền administrator & chạy lênh dưới :

reg add “HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters” /f /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

Cách 3: Đọc  & làm theo nội dung bên dưới dưới :

Vào Edit Group Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Credentials Delegation -> Encryption Oracle Remediation Change it to Enable and in Protection level, change back to Vulnerable.

Đánh giá post

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top